Regulamin

Regulamin 48 Hour Film Project

§1 Organizator

Organizatorem konkursu filmowego 48 Hour Film Project zwanego dalej Konkursem, jest 48 Hour Film Project Inc., PO Box 40008, Washington DC 20016, który reprezentuje Maria Leśnodorska-Lis, Prezes Fundacji Przestrzeń Filmowa z siedzibą w Warszawie(00-420) przy ul. Szarej 10, zwanej dalej Organizatorem.

§2 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy, członkowie ich rodzin, podwykonawcy, partnerzy i sponsorzy.

3. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot zbiorowy (ekipa) składający się z członków wskazanych w zgłoszeniu.
4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie w więcej niż jednym mieście w ciągu tego samego roku i mogą zostać laureatami Konkursu w więcej niż jednym mieście. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursach w dwóch miastach jednocześnie, ale muszą zgłosić na każdy z nich inny film, aby móc walczyć o nagrody.
5. Każda zgłoszona ekipa musi wybrać swojego przedstawiciela – Team Leadera, aby wziąć udział w Konkursie. Osoba ta musi podpisać w imieniu całej swojej ekipy Umowę Team Leadera, akceptując zasady w niej zawarte. Tym samym potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, Oficjalnymi Zasadami Produkcji oraz z FAQ i je akceptuje. 48 Hour Film Project Inc. ani żaden z Organizatorów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek spory pomiędzy członkami ekipy, wynikających lub związanych z Konkursem.
6. Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się na oficjalnej stronie 48hourfilm.com wypełniając formularz rejestracyjny i uiszczając opłatę za rejestrację w terminie i na konto wskazane w mailu, który zostanie wysłany z adresu: kontakt@przestrzenfilmowa.org po rejestracji w systemie.
7. Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od terminu poprawnie wypełnionego formularza i realizacji przelewu do końca danego etapu rejestracji z wyjątkiem sytuacji opisanej w §2 ust. Obowiązujące opłaty w roku 2024 zostaną podane do dnia 8.03.2024 w zakładce Rejestracja na stronie www.48hfppoland.pl.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie wskazanym w mailu, uczestnicy są zobowiązani, w terminie do 21 dni od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego, do uiszczenia opłaty rejestracyjnej obowiązującej w dniu wykonania przelewu i przesłania potwierdzenia przelewu na adres: kontakt@prestrzenfilmowa.org. Po 21 dniach ekipa zostaje usunięta z systemu rejestracyjnego. Jeżeli uczestnicy zarejestrują swoją ekipę poniżej 7 dni do końca danego etapu rejestracji muszą wnieść opłatę rejestracyjną i przesłać potwierdzenie przelewu na powyższy adres w ciągu 48 godzin. W przypadku późnej rejestracji ostatecznym terminem na dostarczenie potwierdzenia przelewu jest 31 maja 2024 do godziny 12:30.
9. Rejestracja do Konkursu otwiera się w kwietniu 2024 roku na stronie https://www.48hourfilm.com/warsaw, a liczba miejsc w Konkursie jest ograniczona do 25 ekip. Liczy się kolejność zgłoszeń oraz data uiszczenia opłaty rejestracyjnej w terminach opisanych w §2 ust. 7. W przypadku wyczerpania limitu miejsc nowe ekipy zostaną wpisane na listę rezerwową i będą mogły wziąć udział w Konkursie w przypadku rezygnacji ekip już zarejestrowanych.
10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest także zaakceptowanie Oficjalnych Zasad Produkcji, Umowy Team Leader, Regulaminu dostępnych na polskiej stronie konkursu i zapoznanie się z FAQ na amerykańskiej stronie konkursu. Przystępując do rejestracji jednocześnie akceptuje się wszystkie warunki i zasady wymienione w tych dokumentach.
11. Jeżeli Uczestnik (ekipa) musi wycofać się z udziału w projekcie może zażądać zwrotu opłaty rejestracyjnej, zgodnie z następującym harmonogramem: 30 dni – 15 dni przed Konkursem – 100% wniesionej opłaty, 14 – 7 dni przed Konkursem 50% wniesionej opłaty. W przypadku wycofania się poniżej 7 dni przed Konkursem nie dokonujemy zwrotu opłaty rejestracyjnej.
12. Niektóre wydarzenia Konkursu mogą odbywać się w lokalach przeznaczonych dla osób od 18 roku życia. W przypadku niepełnoletnich Uczestników wymagana jest obecność uprawnionego opiekuna Organizatorzy zapewniają, że zgłoszone uprzednio podczas rejestracji osoby poniżej 18 roku życia będą mogły bez problemu w nich uczestniczyć.
13. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminów i zasad korzystania z obiektów, w których odbywają się poszczególne wydarzenia związane z Konkursem. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
14. Kickoff odbywa się 31 maja 2024 roku w godzinach 18:20-19:00 w miejscu wskazanym nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem Kickoffu przez Organizatora. Kickoff odbędzie się również w formie online, link zostanie przesłanie nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem konkursu. Do piątku 31 maja do godziny 15:00 roku należy wysłać wypełniony formularz Team Leadera po zalogowaniu się na stronie www.48hourfilm.com/warsaw
15. Team Leader musi wysłać przed Kickoff’em podpisaną Umowę Team Leadera. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział podopiecznego w Konkursie. Wzór umowy dostępny będzie na stronie internetowej 48HFP Poland w zakładce Dokumenty nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
16. Wszystkie koszty związane z produkcją filmu konkursowego ponoszą zarejestrowani Uczestnicy.
17. Jeden przedstawiciel ekipy (nie musi być to Team Leader, ale wybrany jej członek) musi być obecny podczas Kickoff online lub Kickoffu na żywo. Team Leader musi wgrać film podczas Droppofu ze swojego konta na stronie www.cinema48.com.
18. Podczas Kickoff Uczestnicy otrzymają informacje dotyczące niezbędnych elementów (bohater, rekwizyt, tekst, dwa gatunki filmowe do wyboru) do zrobienia filmu. Od tej pory będą mieć 48 godzin na zrobienie i wgranie gotowego filmu na stronę cinema48.com.
19. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że film zrobiony w ramach Konkursu jest oryginalny, nie narusza praw osób trzecich, przysługują mu prawa autorskie do filmu, a także, że posiada wszystkie prawa do utworów i materiałów (m.in. fotografii lub video) wchodzących w skład i/lub wykorzystanych w filmie. Uczestnik przenosi te prawa na 48 Hour Film Project Inc. i Organizatora zezwalając mu na wykorzystanie filmu w sposób określony niniejszym Regulaminem, w zakresie poniższych pól eksploatacji:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,b) wprowadzania do obrotu,c) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,d) wystawiania i/lub wyświetlania,e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i\lub multimedialnej,f) najmu i/lub użyczania,g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity,h) reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform cyfrowych),i) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
j) wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych.
20. Film Uczestnika może być według dowolnego uznania 48 Hour Film Project Inc. i Organizatora wykorzystywany zarówno w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów.
21. Uczestnik upoważnia 48 Hour Film Project Inc. i Organizatora do korzystania z jego filmu w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów także w celu promocji lub reklamy (w zakresie pól eksploatacji określonych w §2 ust. 19).
22. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować w filmie wykonanym na cele Konkursu  jakichkolwiek towarów, marek, usług i/lub podmiotów.
23. Uczestnik może umieścić podziękowania wraz z logotypem za pomoc w realizacji filmu w napisach końcowych dla osób prywatnych, firm i/lub instytucji.
24. Filmy nie mogą zawierać słów, sformułowań, gestów i treści wulgarnych, przekleństw, obraźliwych lub obrażających uczucia religijne. Podczas realizacji filmu nie mogą ucierpieć zwierzęta. W przypadku wystąpienia tego typu treści Organizator ma prawo nie zakwalifikować filmu.
25. Uczestnik wyraża zgodę na:
a) wykorzystywanie przez 48 Hour Film Project Inc. i Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w filmie i oświadcza, że inne osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez 48 Hour Film Project Inc. i Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi, które zostały zarejestrowane w filmie dla potrzeb emisji filmu oraz dla celów promocji i reklamy.
b) wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez 48 Hour Film Project Inc. i Organizatora ze swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w filmie i oświadcza, że inne osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi, które zostały zarejestrowane w filmie oraz utworów i/lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z realizacją filmu w zakresie wymienionych powyżej pól eksploatacji. Dodatkowo uczestnik gwarantuje i oświadcza, że uzyskał pisemną zgodę w postaci Formularza Praw Autorskich od każdej osoby, której wizerunek został użyty w filmie lub  osoby, będącej twórcą.
c) imiona i nazwiska zwycięzców Konkursu mogą zostać ujawnione publicznie.
26. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu oraz podpisanie Umowy Team Leadera,  Formularza Praw Autorskich, Formularza Lokacje i/lub Formularza Muzyka, Zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych, a tym samym udostępnienie swoich danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

§3 Termin i warunki dostarczania filmów

Konkurs trwa w dniach 31 maja-2 czerwca 2024 r.

1. Dropoff odbywa się 2 czerwca 2024.
2. Termin przyjmowania prac mija w niedzielę, 2 czerwca 2024.r. o godzinie 19.30. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brać udziału w Konkursie (Filmy Spóźnione), co oznacza, że nie będą oceniane przez Jury. Filmy spóźnione mogą zostać wyświetlone podczas projekcji w kinie, jeśli zostaną dostarczone 2 czerwca do godziny 24:00.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia filmu z udziału w Konkursie w ciągu 48 godzin od zakończenia Dropoffu, jeżeli film będzie niezgodny z Regulaminem, Oficjalnymi Zasadami Produkcji i/lub zasadami formalno-prawnymi.
4. Informacje o miejscu projekcji filmów konkursowych zostaną podane przez Organizatora do 3 czerwca 2024.r

§4 Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu Jury, składające się od trzech do pięciu osób.
2. Filmy będą oceniane w oparciu o następujące kryteria oceny:
a) Wartości artystycznej (np. kreatywność, pomysł) (45%)
b) Wartość techniczna (np. jakość montażu, dźwięku) (30%)
c) Wykorzystanie podanych podczas Kick Off elementów (rekwizyt, tekst, bohater i wylosowany gatunek) (25%)
3. Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Jury.
4. Jury wyłoni zwycięzców Konkursu, którym przyzna nagrody rzeczowe, w następujących kategoriach:
• Najlepszy Film 48HFP Bielsko-Biała 2024
• II Najlepszy Film 48HFP Bielsko-Biała 2024
• III Najlepszy Film 48HFP Bielsko-Biała 2024
• Najlepsza Reżyseria
• Najlepszy Scenariusz
• Najlepsze Zdjęcia
• Najlepszy Montaż
• Najlepsze Użycie Rekwizytu
• Najlepsza Kreacja Bohatera
• Najlepsze Użycie Tekstu Dialog
• Najlepszy Film Gatunkowy

5. Nagrody rzeczowe przyznawane w kategoriach określonych w pkt. 4 powyżej przyznawane będą Uczestnikowi (ekipie).

6. Organizator nie przewiduje przyznawania nagród indywidualnych dla poszczególnych członków Ekip.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród, wyróżnień lub/i przyznania nagród specjalnych.

8. Dodatkowe wyróżnienia lub nagrody specjalne określone w pkt. 7 powyżej przyznawane będą Uczestnikowi (ekipie).
9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu podczas Gali Wręczenia Nagród. Nazwiska laureatów Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 48hfppoland.pl.
10. Film laureata głównej nagrody za Najlepszy Film 48HFP weźmie udział w etapie międzynarodowym Konkursu 48 Hour Film Project podczas Filmapalooza.

§5 Wyłączenie z odpowiedzialności

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieukończenie filmu przez ekipę z przyczyn losowych i od siebie niezależnych,
b) za uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia mienia oraz inne szkody powstałe z tytułu realizacji filmu przez uczestników Konkursu,
c) nie odbycie się projekcji z powodu odstąpienia od umowy lokalu, w którym projekcja ma się odbyć lub z przyczyn losowych (np. zniszczenie lokalu lub awarie),
d) niedostępność witryny sieci Web w całości lub części z jakiejkolwiek przyczyny,
e) wykorzystanie jakichkolwiek materiałów (fotografii, animacji, materiałów video, filmów, klipów, dźwięków, ścieżek muzycznych, utworów itp.) bez zgody osoby posiadającej prawa autorskie do nich lub  wykorzystanie wizerunku osób trzecich bez ich zgody.
2. Organizator może niniejszy regulamin uzupełniać lub zmieniać w dowolnym czasie przed rozpoczęciem 48-godzinnego okresu realizacji. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia zmian na stronie internetowej 48HFPPoland.pl